Avís legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’informació i del Comerç electrònic, a continuació s’exposen les següents dades:  AJUNTAMENT D’OLOT(en endavant el “Prestador”), amb NIF P1712100E, i domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Esteve, 29 (Can Trincheria), 17800 Olot (Girona), és la titular del portal web www.olotcultura.cat (en endavant “el portal”), amb la següent direcció de contacte: cultura@olot.cat.
 2. USUARIS: La utilització del present portal web és absolutament voluntària i implica la acceptació plena per qui accedeix al mateix (en endavant “l’Usuari”), de totes les condiciones d’ús vigents en cada moment que es localitzin a la present direcció web. D’aquesta forma, l’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condiciones i acceptar-les sense cap tipus de reserva amb anterioritat a la realització de qualsevol operació, visionat, utilització, …etc. El prestador es reserva el dret de retirar l’accés al present lloc web sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que actuï de forma contraria al present Avís Legal.
 3. ÚS DEL PORTAL WEB: www.olotcultura.cat, proporciona accés a varietat d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) que són propietat del Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. L’Usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis oferts en el present espai web i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i orde públic; (ii) divulgar continguts o propaganda de caràcter racista, d’apologia al terrorisme o contrari als drets humans; (iii) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que consideri que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que vagin en contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que sota el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació.
 4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades. Per a més informació, veure la Política de Privacitat.
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, articles, entre d’altres, són propietat del Prestador i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular, el Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Prestador. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat.
 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: El Prestador no es fa responsable en cap moment, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es puguin ocasionar (errors, omissions en el continguts, falta de disponibilitat en el portal, transmissió de virus, …) independent de prendre quantes accions es considerin oportunes per evitar-los. Els continguts del present portal web s’ofereixen amb una finalitat informativa, educativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de forma que el Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat directa o indirecta, que pugui derivar-se del ús o aplicació de la informació continguda en el present portal web fora dels seus propòsits.
 7. MODIFICACIONS: El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions al present portal web que consideri oportunes.
 8. ENLLAÇOS: En cap cas el Prestador es farà responsable pel contingut de qualsevol enllaç que provingui d’altres portals web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat o fiabilitat del material o contingut d’aquest portal web.
 9. DRET D’EXCLUSIÓ: El Prestador es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o a petició d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.
 10. INCOMPLIMENTS: El Prestador perseguirà el incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del present portal exercitant quantes accions civils o penals siguin necessàries.
 11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: El Prestador podrà modificar el qualsevol moment el present Avís Legal. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades pel Prestador.
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE: La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Olot.

Última actualització: 25 de maig de 2018.

museus.olot.cat
museus@olot.cat
+34 972 27 11 66